0 Knoflík Čím chci být?/Was will ich werden?

Čím chci být?


Kam na st

ř

ední? Jakým sm

ě

rem jít? Zdrávka? U

čň

ák? Gympl? Na co se nejvíce hodí

š

?

Popis projektu:

Kam na st

ř

ední? Jakým sm

ě

rem jít? Zdrávka? U

čň

ák? Gympl? Na co se nejvíce hodí

š

?

Popis projektu:

Kam na st

ř

ední? Jakým sm

ě

rem jít? Zdrávka? U

čň

ák? Gympl? Na co se nejvíce hodí

š

?

Popis projektu

Kam na štrední? Jakým směrem jít? Zdrávka? Učňák? Gympl? Na co se nejvíce hodiš?

Popis projektu:

Tímto projektem usnadňujeme žákům 8. či 9. tříd složité rozhodování, které výběr zaměstnání nebo dalšího studia provází. Domníváme se, že je v této situaci potřeba nabídnout mladým lidem mnohem lepší podporu, než je tomu v našem současném vzdělávacím systému. Při našem semináři zprostředkováváme možnost, aby první krok k budoucímu povolání, který účastníci ve svých 15 letech musí učinit, vedl správným směrem. V pilotní fázi projektu jsme nabízeli základním školám v Plzeňském kraji zorganizování semináře v délce 3 vyučovacích hodin přímo v prostorách jejich školy. Nyní nabízíme dvoudenní semináře v externím zařízení. Náplní semináře jsou jednotky zaměřené na poznávání vlastních schopností a v čem jsou jednotlivý žáci jedineční, získávání informací o zvoleném povolání a o možnost přípravy na něj, o jeho výhodách i nevýhodách a možných alternativách. Mimo jiné nabízíme prostor pro zlepšování prezentačních schopností a zdůrazňujeme důležitost samostatného zpracovávání informací, ale také nepostradatelnost schopnosti práce v týmu, kterou posilujeme prost řednictvím teambuildingu.

Cíle projektu:

· podpořit žáky při sebeuvědomění vlastních cílů, přání, schopností a možnost

· ukázat žákům, kde a jak je možné získat informace o vyhlédnutém povolání a jeho alternativách a vzbudit v nich zájemo ně

· pomoci žákům vyvarovat se nejběžnějších chyb ve výběru povolání

· v neposlední řadě zprostředkovat žákům pocit, že „je čas se o to zajímat“

 

Cílovka:

· žáci 8. a 9. tříd ZŠ a nižší ročníky gymnáziíktu:

podpo

ř

it

ž

áky p

ř

i sebeuv

ě

dom

ě

ní vlastních cíl

ů

, p

ř

ání, schopností a mo

ž

ností

uk

ázat

ž

ák

ů

m, kde a jak je mo

ž

né získat informace o vyhlédnutém povolání a jeho alter

nativách a

vzbudit v nich zájem o n

ě

pomoci

ž

ák

ů

m vyvarovat se nejb

ěž

n

ě

j

š

ích chyb ve výb

ě

ru povolání

v neposlední

ř

ad

ě

zprost

ř

edkovat

ž

ák

ů

m pocit,

ž

e

je

č

as se o to zajímat

Cílovka:

ž

áci 8. a 9. t

ř

íd Z

Š

a ni

žš

í

ro

č

níky gymnázií

Kontaktní osoba:

Petr Bouzek

petr.bouzek@knoflik.org

Lucie Valentová

lucie.valentova@knoflik.org